www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextເງິນຝາກnavigate_nextບັນຊີພະສົງ ແລະ ກອງທຶນວັດ

ບັນຊີພະສົງ ແລະ ກອງທຶນວັດ

ບັນຊີພະສົງ ແລະ ກອງທຶນວັດເປັນບໍລິການເງິນຝາກອີກປະເພດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງພະສົງ, ວັດ ຫຼື ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາສາມດເປີດບັນຊີສຳລັບການບໍລິຫານຈັດການເງິນສົດ ຫຼື ກອງທຶນຂອງວັດ ແລະ ອື່ນໆ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ເກັບຮັກສາເງິນສົດ ຫຼື ກອງທຶນວັດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທຸກເວລາ
 • ມີການຈັດການເງິນສົດດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ປອດໄພທີ່ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ການຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆ
 • ຮັບເງິນໂມທະນາ ຫຼື ກອງທຶນອື່ນໆຈາກຊາວພຸດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປດ້ວຍການໂອນເຂົ້າບັນຊີຜ່ານເອຊີລີດາໂມບາຍ ແລະ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ທົ່ວປະເທດ
 • ມີລາຍຮັບຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ
 • ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຊາວພຸດ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັນຊີພະສົງ ແລະ ກອງທຶນວັດແມ່ນປະເພດບັນຊີກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີຝາກມີກຳນົດ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ
 • ບໍ່ມີວົງເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຍອດເງິນຕ່ຳສຸດໃນບັນຊີ
 • ສາມາດເປີດບັນຊີສະກຸນເງິນກີບ, ໂດລາ ຫຼື ບາດ

ເອກະສານນຳໃຊ້ເປີດບັນຊີ

ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ

 • ຄົນລາວ 
  • ບັດພະສົງທີີ່ມີຮູບຖ່າຍ
  • ທີ່ຢູ່
  • ເບີໂທລະສັບ ແລະ/ຫຼື ອີເມວ
 • ຄົນຕ່າງປະເທດ 
  • ບັດພະສົງທີີ່ມີຮູບຖ່າຍ ແລະ ໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ 3 ເດືອນ ນັບຈາກມື້ຮັບເອກະສານ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ທີ່ອອກໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ເຈົ້າອາວາດ
  • ເບີໂທລະສັບ ແລະ/ຫຼື ອີເມວ

ບັນຊີຮ່ວມ

 • ຄົນລາວ: ສະມາຊິກບັນຊີແຕ່ລະຄົນຕ້ອງສະໜອງເອກະສານດັ່ງທີ່ລະບຸໃນ ຂໍ້ 1 ຂ້າງເທິງ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຍາດໂຍມທີ່ເປັນສະມາຊິກບັນຊີ
 • ຄົນຕ່າງປະເທດ: ສະມາຊິກບັນຊີແຕ່ລະຄົນຕ້ອງສະໜອງເອກະສານດັ່ງທີ່ລະບຸໃນ ຂໍ້ 2 ຂ້າງເທິງ ແລະ/ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຍາດໂຍມທີ່ເປັນສະມາຊິກບັນຊີ
 • ຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
  • ຄົນລາວ: ສະມາຊິກບັນຊີແຕ່ລະຄົນຕ້ອງສະໜອງເອກະສານດັ່ງທີ່ລະບຸໃນ ຂໍ້ 1 ຂ້າງເທິງ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຍາດໂຍມທີ່ເປັນສະມາຊິກບັນຊີ
  • ຄົນຕ່າງປະເທດ: ສະມາຊິກບັນຊີແຕ່ລະຄົນຕ້ອງສະໜອງເອກະສານດັ່ງທີ່ລະບຸໃນ ຂໍ້ 2 ຂ້າງເທິງ ແລະ/ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງຍາດໂຍມທີ່ເປັນສະມາຊິກບັນຊີ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນສະໜອງເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າອາວາດ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ

ບັນຊີກອງທຶນວັດ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງສະມາຊິກບັນຊີເຊັ່ນ: ບັດພະສົງ ແລະ/ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນຂອງສະມາຊິກກຳມະການວັດ ຫຼື ທີມງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ
 • ຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າອາວາດ ຫຼື ຫົວໜ້າສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ
 • ໂຄງສ້າງການຄຸ້ມຄອງທີ່ປະກອບມີສະມາຊິກຄະນະກຳມະການວັດ ຫຼື ທີມງານສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ
 • ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມພຸດສາສະໜາ ຫຼື ວັດ
 • ໜັງສືອະນຸຍາດ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຈາກກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ/ແນວລາວສ້າງຊາດເຊັ່ນ: ເອກະສານສ້າງຕັ້ງວັດ, ໜັງສືແຕ່ງຕັ້ງຊື່ວັດ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຂອງສະມາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ
 • ຂໍ້ຕົກລົງການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ້າອາວາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການພຸດທະສາສະໜາ ຫຼື ປະທານອົງການພຸດທະສາສະໜາ ກ່ຽວກັບການເປີດບັນຊີ.
 • ໜັງສືມອບສິດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ວັດ ຫຼື ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫຼື ເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ເອກະສານທັງໝົົດຂ້າງເທິງແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຫຼື ແປເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການ.

contact_supportສໍາລັບການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສາຂາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ສູນປະຊາສຳພັນ ຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 4 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 125 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່