www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextສິນເຊື່ອສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ສິນເຊື່ອສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ

ສິນເຊື່ອສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແມ່ນເງິນກູ້ໄລຍະຍາວທີ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄົນໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ໄດ້ປຸກສ້າງແລ້ວ ຫຼື ກໍາລັງປຸກສ້າງ ຫຼື ສ້າງເຮືອນຫຼັງໃໝ່ຢູ່ໃນທີ່ດິນຂອງທ່ານເອງ.

ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ, ວົງເງິນກູ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 • ວົງເງິນກູ້ສູງສຸດ 2.000.000.000 ກີບ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 80% ຂອງລາຄາດິນ ແລະ ເຮືອນ
 • ໄລຍະກູ້ສູງສຸດ 10 ປີ ສຳລັບ:
  • ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທົ່ວໄປ, ອົງການແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສາກົນ, ແລະ ບໍ່ເກີນອາຍຸກະສຽນບຳນານ
  • ລູກຄ້າອື່ນໆຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 60 ປີ (ນັບແຕ່ມື້ຮັບເງິນກູ້ຈົນເຖິງໄລຍະເວລາເງິນກູ້ສິ້ນສຸດລົງ)
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 12% ຕໍ່ປີ

ເງື່ອນໄຂລູກຄ້າ

 • ມີອາຊີບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີທີ່ຢູ່ອາໄສໃນ ສປປ ລາວ
 • ມີອາຊີບ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ທຸລະກິດ
 • ມີປະຫວັດ, ມີຊື່ສຽງ, ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ແລະ ຈິງໃຈຕໍ່ການຊຳລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ
 • ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ
 • ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ
 • ບໍ່ມີໜີ້ສິນກັບບຸກຄົນອື່ນໆ
 • ບໍ່ມີການຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສໄປບ່ອນອື່ນທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ຈົນກວ່າເງິນກູ້ຈະຖືກຊຳລະໝົດ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 4 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 149 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່