www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextສິນເຊື່ອnavigate_nextສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່

ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່

ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່ແມ່ນສິນເຊື່ອປະເພດໜຶ່ງທີ່ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ນຳສະເໜີໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳເພື່ອຊື້ລົດສຳລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວ ຫຼື ໃຊ້ໃນຄອບຄົວ.

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ມີລົດໃຊ້ປະຈຳວັນຂອງຕົນເອງ
 • ປ່ຽນຈາກການຈ່າຍຄ່າລົດເປັນເງິນສົດທັງໝົດ ມາປັນການຈ່າຍເປັນງວດປະຈຳເດືອນ.
 • ມີໂອກາດໃນການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.
 • ສົ່ງເສີມສະຫວັດດີການຂອງຄອບຄົວ.

ຄຸນລັກສະນະພິເສດ

 • ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບ, ບາດ ຫຼື ໂດລາ.
 • ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເງິນກູ້ນີ້ເພື່ອຊື້ລົດໃໝ່ ຫຼື ລົດມືສອງທີ່ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ບໍ່ເກີນ 10 ປີ ນັບຈາກປີທີ່ຜະລິດ.
 • ທ່ານສາມາດກູ້ໄລຍະຍາວເຖິງ 6 ປີ ແຕ່ບໍ່ເກີນກະສຽນບໍານານ ຫຼື ບໍ່ເກີນອາຍຸ 60 ປີ.
 • ວົງເງິນກູ້ຢືມເຖິງ 800.000.000 ກີບ ຫຼື 100.000 ໂດລາ ຫຼື 3.200.000 ບາດ.
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 7% ຫາ 8,3% ຕໍ່ປີ

ເງື່ອນໄຂ

 • ມີຄຸນນະວຸດທິ
 • ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນໃນພື້ນທີ່ການປະຕິດບັດງານຂອງ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
 • ມີປະຫວັດ, ຊື່ສຽງ, ທັດສະນະຄະຕິດີ
 • ມີອາຊີບ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ລາຍຮັບພຽງພໍທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການຊຳລະເງິນຄືນ.
 • ສຳລັບພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ, ອົງການ ຫຼື ສະຖາບັນອື່ນໆ, ທ່ານຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຫຼື ສັນຍາການຈ້າງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄລຍະການຈ້າງງານຂອງທ່ານຍາວກວ່າໄລຍະການຊຳລະເງິນກູ້
 • ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈຳຕົວ, ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ
 • ບໍ່ມີການຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສໄປບ່ອນອື່ນທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ຈົນກວ່າເງິນກູ້ຈະຖືກຊຳລະໝົດ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 3 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 145 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່