www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextການບໍລິຫານເງິນສົດnavigate_nextບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

ບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

ບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນແມ່ນການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຜ່ານທະນາຄານ ໂດຍທະນາຄານຈະບັນທຶກເງິນເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີກະແສລາຍວັນຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນີ້, ການບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຍັງສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງເງິນສົດເປັນຈຳນວນຫຼາຍຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຍັງບ່ອນອື່ນໆເພື່ອຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ກັບພະນັກງານ. ການບໍລິການນີ້ມີຜົນປະປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນ ແລະ ພະນັກງານ

ຜົນປະໂຫຍດ

  • ສະດວກສະບາຍແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຂະບວນການຈ່າຍເງິນເດືອນ
  • ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ
  • ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ
  • ຫຼຸດເວລານຳໃຊ້ໃນການນັບເງິນ ແລະ ບໍລິການວ່ອງໄວ
  • ຫຼຸດຕົ້ນທຶນໃນການຈ້າງຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ
  • ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຖືເງິນສົດເພື່ອຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ

ຄຸນລັກສະນະ

  • ໃຫ້ທາງເລືອກແກ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນສຳລັບການຈ່າຍເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີກະແສລາຍວັນຂອງພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງຕາມລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ຕາມທີ່ລະບຸໃນສັນຍາ.
  • ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ທຸກແຂວງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ
  • ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ສະຖາບັນສາມາດຖອນເງິນເດືອນໄດ້ຢູ່ທຸກສາຂາຂອງທະນາຄານຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ທົ່ວປະເທດ

ສະກຸນເງິນ

ທະນາຄານໃຫ້ບໍລິການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນເປັນສະກຸນເງິນກີບ,ໂດລາ, ບາດ

ຄ່າທຳນຽມ

ລາຍການ ຄ່າທຳນຽມ
ຄ່າທຳນຽມຕໍ່ທຸລະກຳ (ກໍລະນີມີບັນຊີເງິນເດືອນກັບທະນາຄານ) 2.000 ກີບ 0,3 ໂດລາ 10 ບາດ
ຄ່າທຳນຽມຕໍ່ທຸລະກຳ (ກໍລະນີບໍ່ມີບັນຊີເງິນເດືອນກັບທະນາຄານ) 5.000 ກີບ 0,7 ໂດລາ 20 ບາດ

contact_supportຄ່າທຳນຽມສະແດງເພື່ອຈຸດປະສົງຊີ້ບອກເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້. ສໍາລັບການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສາຂາທີ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ສູນປະຊາສຳພັນ ຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 5 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 182 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່