www.acledabank.com.la

homenavigate_nextຜະລິດຕະພັນ & ບໍລິການnavigate_nextລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນnavigate_nextການບໍລິຫານເງິນສົດnavigate_nextແຊັກເງິນສົດ

ແຊັກເງິນສົດ

ແຊັກເງິນສົດແມ່ນແຊັກຂອງທະນາຄານທີ່ລູກຄ້າຊື້ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊຳລະໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ຫຼື ສາມາດຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ທະນາຄານອື່ນພາຍໃນປະເທດ. ແຊັກເງິນສົດຍັງຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທະນາຄານເປັນປະຈຳເພື່ອຊຳລະໃບບິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດງານຂອງທະນາຄານ

ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຊຳລະໃບບິນ ຫຼື ຊື້ສິນຄ້າ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການຖືເງິນສົດຈຳນວນຫຼາຍ, ພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການອອກແຊັກເງິນສົດໃຫ້ທ່ານດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ

ການອອກແຊັກເງິນສົດ

ລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຊີກັບທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ສາມາດສະເໜີຂໍອອກແຊັກເງິນສົດໄດ້

  • ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສາຂາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດສຳລັບການຕື່ມແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍອອກແຊັກເງິນສົດ
  • ແຈ້ງບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມີບັນຊີກັບທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ

ຄ່າທຳນຽມ

  • 10.000 ກີບ, 1ໂດລາ, 50 ບາດ ຕໍ່ໃບ
  • ເກັບຄ່າທຳນຽມໂອນເງິນພາຍໃນ ຖ້າຫາກລູກຄ້າຝາກແຊັກເງິນສົດ ຫຼື ຝາກເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຂອງຕົນ ຈາກສາຂາອື່ນ
  • ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ (ການອອກເຊັກເງິນສົດ ແລະ ໂອນເງິນ) ສຳລັບຜູ້ສະໜອງຂອງທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ

ທ່ານຕ້ອງການ QR Code ສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່?

ທ່ານສາມາດຂໍ QR Code ຂອງເອຊີລີດາໂມບາຍສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມນີ້ ແລ້ວ ພວກເຮົົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ແລະ ຈັດກຽມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການຊຳລະເງິນໃຫ້ທ່ານ

ສະໝັກເລີຍຕອນນີ້

ທ່ານພໍມີເວລາ 10 ນາທີເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່? ການເກັບກຳຜົນແມ່ນບໍ່ຖືກລະບຸຊື່

ເລີ່ມໃຫ້ຄຳເຫັນ

A real bank in your hands

91,207 PEOPLE USE THIS.

ຜັງເວັບໄຊ ແບບຟອມ ເຄັດລັບຄວາມປອດໄພ ແຈ້ງການທາງກົດໝາຍ ຜູ້ກຳລັງເຂົ້າຊົມ: 3 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ນີ້: 122 ຜູ້ເຂົ້າຊົມມື້ວານນີ້: 330
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໄດ້ທີ່